DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO – NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. II

TERMIN: 9 - 10 czerwca 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Beata Pępkowska
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2
DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO – NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. II

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

 

TEMATYKA SZKOLENIA:
1. WPROWADZENIE: na czym polega diagnoza psychologiczna, jak określić cel
i zakres badania, uprawnienie psychologa i pacjenta/klienta

2. WYBÓR NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH: jak dokonać wyboru i czym kierować się przy wyborze poszczególnych metod

3. OMÓWIENIE WYBRANYCH NARZĘDZI (TESTÓW) WYKORZYSTYWANYCH W DIAGNOZIE FUKCJI POZNAWCZYCH:

a) APIS-P(R) bateria testów – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania

b) Test matryc Ravena – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania

c) Test Figury Złożonej Rey’a – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania (propozycja własna interpretacji)

d) Test 15 słów Rey’a – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania (propozycja własna interpretacji)

e) Test sortowania kart z Wisconsin – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania

4. OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW – opracowanie wyników, opis wyników poszczególnych testów, przygotowanie opinii psychologicznej w zakresie funkcjonowania poznawczego osoby badanej.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: 

Mgr Beata Pępkowska jest psychologiem klinicznym oraz psychologiem wojskowym. Posiada certyfikat interwenta kryzysowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uprawnienia superwizora w zakresie interwencji kryzysowej. Od 2004 r. pracuje jako kierownik Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Krakowie. Pracuje również w PZP jako psycholog kliniczny, gdzie prowadzi terapię psychologiczną oraz wykonuje diagnozę pacjentów poradni. Przez ponad 10 lat prowadziła zajęcia z metod diagnozy psychologicznej w ramach studiów podyplomowych Psychologii Transportu UJ. Posiada doświadczenie w pracy na oddziałach ogólnopsychiatrycznym, neurologicznym oraz oddziale leczenia nerwic.

Posiadane uprawnienia:

Certyfikat interwenta kryzysowego i uprawnienia superwizora PTP;
Psycholog kliniczny I st.;
Psycholog transportu – uprawnienia do badań kierowców;
Uprawnienia do badania osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni.

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) pragnących udoskonalić warsztat pracy w zakresie diagnozy funkcjonowania poznawczego. W trakcie warsztatu omówione zostaną wybrane metody diagnostyczne pozwalające na opis funkcjonowania poznawczego osób badanych.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT: 370 zł. przy wpłacie do 10 maja 2018 r.; 400 zł. przy wpłacie do 17 maja 2018 r.; 430 zł po 17 maja 2018 r. 

Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 320 zł. przy wpłacie do 10 maja 2018 r. i 350 zł po 10 maja 2018 r.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA: łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 16.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 17 maja 2018 r., nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia