SZKOLENIE DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI WECHSLERA WAIS-R

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

10-11 maja

Termin

Miejsce

Informacje o prowadzącym: Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek) .
Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego.
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.

Zdobyte uprawnienia:
1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej
2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej
1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:
– podstaw diagnostyki klinicznej,
– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),
– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,
– wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.

W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.
Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia tekże dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

Uczestnicy: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów znających tę metodę diagnostyczną oraz dla psychologów chcących nauczyć się posługiwania i interpretacji WAIS-S.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

Szkolenie diagnozy psychologicznej przedstawia jedną z najbardziej podstawowych metod diagnostycznych, jaką jest Skala Inteligencji Wechslera. Przewiduje się omówienie zasad badania, interpretacji wyników i możliwości testu w pogłębianiu diagnozy różnicowej. Zaprezentowane zostaną charakterystyki poszczególnych podtestów i ich znaczenie psychologiczne w odniesieniu do różnych grup zaburzeń. W trakcie szkolenia pokazane zostaną wybrane przykłady rozpoznań psychiatrycznych bądź psychologicznych.

Plan szkolenia:
1. Podstawy teoretyczne i psychometryczne Skali Inteligencji Wechslera oraz możliwości jego zastosowania.
2. Procedura badania z uwzględnieniem kontaktu z pacjentem psychiatrycznym, zasady wstępnego opracowania wyników oraz ogólne zasady interpretacji psychometrycznej.
3. Charakterystyki poszczególnych podtestów skali werbalnej [1) Wiadomości, 2) Powtarzanie Cyfr, 3) Słownik, 4) Arytmetyka, 5) Rozumienie, 6) Podobieństwa] i czynnościowej [1) Braki w Obrazkach, 2) Porządkowanie Obrazków, 3) Klocki, 4) Układanki, 5) Symbole Cyfr].
4. Zasady interpretacji z uwzględnieniem różnic między skalami czynnościową i werbalną oraz grupami podtestów. Określanie profilu.
5. Zaburzenia psychotyczne i schizofreniczne oraz ich diagnostyka na wybranych przykładach.
6. Charakterystyka niektórych syndromów psychoorganicznych na wybranych
przykładach.
7. Wpływ czynników emocjonalnych na jakość uzyskanych wyników na wybranych przykładach pacjentów neurotycznych, depresyjnych i reakcji kryzysowych.
8. Charakterystyka niektórych zaburzeń osobowości na wybranych przykładach.

Koszt 350 zł.

Cas trwania: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 25 kwietnia, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).