METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ W PRAKTYCE KLINICZNEJ

dr n. med. Anna Barczak - neuropsycholog kliniczny i dr n. przyr. Ewa Fersten - neuropsycholog kliniczny

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

23-24 maja 2015r.

Termin

Instytut Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, Kraków, (sala 0.01)

Miejsce

Dr n. med. Anna Barczak od 13 lat zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSW w Warszawie, kierowanym przez prof. Marię Barcikowską. Jej głównym obszarem zainteresowań jest choroba Alzheimera, Łagodne Zaburzenia Poznawcze oraz rzadkie postacie otępień uwarunkowanych genetycznie. Blisko współpracuje z zespołem neurologów, psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów.
Jest współautorką ok. 20 publikacji, w tym również rekomendacji rozpoznawania i leczenia otępienia IGERO Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego (PTA). Zajmuje się szkoleniem lekarzy i psychologów w zakresie diagnostyki neuropsychologicznej chorób otępiennych, prowadzi zajęcia dla psychologów w ramach specjalizacji klinicznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny WUM (English Divison). Członek PTA, Sekcji Alzheimerowskiej PTN, współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim.

 

 Dr nauk przyr. Ewa Fersten – specjalista II st. z zakresu psychologii klinicznej – neuropsychologii. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne nabyte w Klinice Neurochirurgii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, a od kilku lat w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego Instytutu-Centrum Onkologii; współpracuje także z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.

Główny obszar zainteresowań to diagnostyka procesów poznawczych, wykonawczych oraz regulacji emocjonalnej pacjentów z różnymi patologiami w obrębie mózgowia (guzy nowotworowe, zaburzenia krążenia mózgowego, poszerzenie układu komorowego (wodogłowie), urazy czaszkowo-mózgowe). Ważną częścią pracy klinicznej i badawczej pozostaje poszukiwanie dodatkowych wskaźników kwalifikacji pacjentów z poszerzonym układem komorowym do założenia układu drenującego, symptomatologia zaburzeń osobowości, mogąca być pierwszym zwiastunem patologii układu nerwowego, diagnoza różnicowa zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neuropsychologicznym; od kilku lat także zagadnienie wpływu różnych metod neuroobrazowania na drogę dojścia i doszczętność zabiegów resekcyjnych przeprowadzanych z powodu guzów mózgu położonych w okolicach elokwentnych mózgu oraz rola śródoperacyjnego monitorowania funkcji poznawczych na jakość życia pacjentów po tego typu zabiegach.

Dr Fersten od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z neuropsychologii dla studentów uczelni wyższych, wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej w SWPS oraz szkolenia specjalizacyjne dla psychologów klinicznych z zakresu neuropsychologii. Jest autorką wielu publikacji w prasie naukowej oraz doniesień na zjazdach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów i neuropsychologów. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

 

 

UWAGA:

Szkolenie prowadzić będzie dwóch specjalistów neuropsychologów, którzy omówią rozmaite metody do pomiaru różnych funkcji poznawczych i wykonawczych ze względu na specyfikę podłoża dysfunkcji mózgowych.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Testy w neuropsychologii – podejście tradycyjne i współczesne
  2. Zróżnicowanie stosowanych metod neuropsychologicznych ze względu na cel badania
  3. Ogólne omówienie powszechnie stosowanych metod neuropsychologicznego postępowania diagnostycznego w różnych populacjach pacjentów, w tym zwłaszcza do pomiaru uczenia się słuchowo-słownego, procesów pamięci, koncentracji uwagi, procesów wzrokowo – przestrzennych, funkcji wykonawczych, rozpoznawania w zakresie różnych modalności (ocena gnozji), procesów językowych, praksji itd.
  4. Specyfika ich zastosowania ze względu na cel diagnozy, a w tym:
  • ocena przebiegu stopnia zaburzenia funkcji poznawczych, w tym procesów uwagi, pamięci, procesów językowych, funkcji wzrokowo-przestrzennych, funkcji wykonawczych
  • identyfikacja specyficznych dysfunkcji w zakresie poszczególnych badanych obszarów poznawczych
  • różnicowanie głębokości deficytów poznawczych (stan prawidłowy, związane z wiekiem dysfunkcje procesów poznawczych, wpływ innych czynników na obraz kliniczny)
  • określenie profilu zaburzeń poznawczych ze wskazaniem dominującej dysfunkcji
  • monitorowanie dynamiki i tempa przebiegu schorzenia i dysfunkcji w zakresie aktywności poznawczej człowieka

 

KOSZT: 390 zł do dnia 10.05.2015r.

420 zł – po dniu 10.05.2015r.

 

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji z kursu po 10 maja, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).