PODSTAWY WARSZTATU PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

11-12 czerwca 2016r.

Termin

Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23, ul. Westerplatte 10, Kraków

Miejsce

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TEMATYKA SZKOLENIA:

1. Wywiad kliniczny jako podstawowe narzędzie diagnostyczne w psychologii klinicznej: a) wymiar objawowy, b) wymiar osobowościowy. Problematyka poziomów diagnostycznych u konkretnego pacjenta.
2. Aspekty nozologiczne, funkcjonalne i interakcyjne w klinicznej diagnozie psychologicznej i ich relacje do diagnozy medycznej.
3. Wnioskowanie w diagnozie – hipotezy i ich weryfikacja; struktury diagnostyczne (na przykładach konkretnych przypadków klinicznych przynależnych do konkretnych jednostek chorobowych).
4. Punkty wyjścia i kolejne etapy w procesie diagnozowania; metody, determinanty wyboru metod, błędy w diagnozowaniu.
5. Problematyka algorytmizacji i ustrukturowania procesu diagnozowania versus zasada podążania za pacjentem.
6. Zasady dobierania metod testowych adekwatnych do stawianych hipotez i konkretnych przypadków.
7. Wybrane testy: Wechsler, MMPI-2 itp. jako wyjściowa płaszczyzna analizy pacjenta.
8. Pogłębianie diagnozy i weryfikacja szczegółowych hipotez dotyczących zaburzeń funkcji poznawczych, osobowości itp. poprzez dobieranie bardziej szczegółowych metod po wstępnej analizie objawów klinicznych (testy do badania funkcji czołowych, analizy i syntezy wzrokowej, innych szczegółowych zaburzeń osobowości i objawów psychopatologicznych).
9. Zagadnienia metod projekcyjnych jako uzupełnienie diagnozy.

PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
Informacje o prowadzącym: Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek).
Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego.
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.
Zdobyte uprawnienia:
1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej
2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej
1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:
– podstaw diagnostyki klinicznej,
– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),
– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,
– wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.
W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.
Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia tekże dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

UCZESTNICY: Kurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów studiów psychologicznych oraz początkujących psychologów chcących nauczyć się diagnozy klinicznej i udoskonalić narzędzia do badania diagnostycznego. W trakcie warsztatu zaakcentowane będzie kompleksowe użycie metod z uwzględnieniem ich celowości i komplementarnej analizy wyników.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

KOSZT: 370 zł. przy wpłacie do 10 maja 2016r.; 400 zł. przy wpłacie do 17 maja 2016r.; 430 zł po 17 maja 2016r.
Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 320 zł. przy wpłacie do 10 maja 2016r. i 350 zł po 10 maja 2016r.

CZAS TRWANIA: łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 16.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 17 maja, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).