SZKOLENIE Z ZASAD STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2 Kraków, Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE ul. Wrzesińska 6/7

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

4-5 października

Termin

Miejsce

Informacje o prowadzącym:

Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. pracuje w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Specjalizuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego, zajmując się diagnostyką, psychoterapią indywidualną i grupową: prowadzi grupę terapeutyczną, psychoedukację, psychorysunek) .

Od 1993 do 2000 był też zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych przy ul. Skarbowej 4 i Krakowskiej 39 (prowadzenie psychoterapii grupowej i psychorysunku, psychoterapii indywidualnej, diagnostyki dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego).

Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.

W latach 1989 i 1991 uczestniczył w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.

 

Zdobyte uprawnienia:

1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej

2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej

1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:

– podstaw diagnostyki klinicznej,

– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),

– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,

– wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.

 

W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.

Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia tekże dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

 

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczony dla psychologów znających tę metodę diagnostyczną oraz dla psychologów chcących nauczyć się posługiwania i interpretacji MMPI.

Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

 

Szkolenie stanowi przedstawienie jednej z najbardziej rozpowszechnionych psychologii klinicznej, metod kwestionariuszowego badania osobowości – MMPI. W jego trakcie zaprezentowane zostaną różne podejścia do interpretacji objawów, zaburzeń oraz profili osobowości. Przedstawione będą one na wybranych przykładach odnoszących się do rozmaitych grup pacjentów.

Szkolenie przybliży możliwości testu w zakresie diagnostyki oraz wykorzystania zdobytych informacji w dalszej pracy z pacjentem, w psychoterapii. Ukazane będą możliwości progresywnego rozumienia pacjentów, określanie przypuszczalnego kierunku zmian w odniesieniu zarówno do objawów jak i rozwoju danych jednostek.

 

PLAN SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do testu MMPI, w tym ograniczenia i możliwości metody oraz

jej zastosowania.

2. Procedura badania i wstępnego opracowania wyników oraz ogólne zasady

interpretacji psychometrycznej.

3. Charakterystyka skal kontrolnych, klinicznych oraz dodatkowych.

4. Zasady interpretacji całościowej.

5. Charakterystyka zaburzeń osobowości, reakcji kryzysowych i sytuacyjnych

na wybranych przykładach.

6. Charakterystyka zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych na wybranych

przykładach.

7. Charakterystyka zaburzeń afektywnych na wybranych przykładach.

8. Charakterystyka zaburzeń psychotycznych na wybranych przykładach.

9. Charakterystyka niektórych syndromów psychoorganicznych.

 

Koszt 350 zł

Miejsce: Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE, ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

Czas trwania: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15 września, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

 

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).