SZKOLENIE Z ZASAD STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

18-19 kwietnia 2015

Termin

Instytut Psychologii UJ ul. Ingardena 6 sala 0.04

Miejsce

Informacje o prowadzącym: Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek) .

Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego.

Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.

Zdobyte uprawnienia:
1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej
2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej
1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:
– podstaw diagnostyki klinicznej,
– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),
– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,
– wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.

W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.
Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia tekże dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

Uczestnicy: Szkolenie jest przeznaczony dla psychologów znających tę metodę diagnostyczną oraz dla psychologów chcących nauczyć się posługiwania i interpretacji MMPI.
Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

Szkolenie stanowi przedstawienie jednej z najbardziej rozpowszechnionych psychologii klinicznej, metod kwestionariuszowego badania osobowości – MMPI. W jego trakcie zaprezentowane zostaną różne podejścia do interpretacji objawów, zaburzeń oraz profili osobowości. Przedstawione będą one na wybranych przykładach odnoszących się do rozmaitych grup pacjentów.
Szkolenie przybliży możliwości testu w zakresie diagnostyki oraz wykorzystania zdobytych informacji w dalszej pracy z pacjentem, w psychoterapii. Ukazane będą możliwości progresywnego rozumienia pacjentów, określanie przypuszczalnego kierunku zmian w odniesieniu zarówno do objawów jak i rozwoju danych jednostek.

PLAN SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do testu MMPI, w tym ograniczenia i możliwości metody oraz
jej zastosowania.
2. Procedura badania i wstępnego opracowania wyników oraz ogólne zasady
interpretacji psychometrycznej.
3. Charakterystyka skal kontrolnych, klinicznych oraz dodatkowych.
4. Zasady interpretacji całościowej.
5. Charakterystyka zaburzeń osobowości, reakcji kryzysowych i sytuacyjnych
na wybranych przykładach.
6. Charakterystyka zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych na wybranych
przykładach.
7. Charakterystyka zaburzeń afektywnych na wybranych przykładach.
8. Charakterystyka zaburzeń psychotycznych na wybranych przykładach.
9. Charakterystyka niektórych syndromów psychoorganicznych.

Koszt 350 zł – do dnia 04.04.2015r.

380 zł – po dniu 04.04.2015r.

Czas trwania: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po dniu 04.04.2015r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).