TRAUMATYCZNA ŻAŁOBA – DIAGNOZA I TERAPIA

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

20 – 21 czerwca 2015

Termin

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

Miejsce

OSOBA PROWADZĄCA: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
Dr Wanda Badura-Madej jest psychologiem klinicznym i ekspertem z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Jest członkiem European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

TEMATYKA SZKOLENIA:
Natura doznań psychicznych w sytuacjach utraty w wyniku wydarzeń traumatycznych
Żałoba złożona (complicated grief) – żałoba traumatyczna (traumatic grief) – podobieństwa i różnice, kryteria diagnostyczne
Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających traumatycznej żałoby na różnych etapach tego procesu: pierwsza pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia
Przygotowanie własne do pracy w sytuacjach traumatycznej żałoby : osobisty stosunek pomagającego do przemijania, utrat, cierpienia , czyli refleksja nad podstawami filozoficzno-antropologicznymi udzielania pomocy oraz refleksja nad własnymi doświadczeniami utraty
Obciążenia emocjonalne dla pomagającego w sytuacjach traumatycznej żałoby: wtórna traumatyzacja, przeciwprzeniesienie

METODY: zajęcia warsztatowe, analizy kazuistyczne, wykład

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 15
KOSZT:
290 zł. – do dnia 5 czerwca 2015r.
320 zł. – po 5 czerwca 2015r.
CZAS TRWANIA: łącznie 15 godzin warsztatowych, w sobotę w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 9:00 – 12.30 (z przerwą na kawę)
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 5 czerwca, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl
Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).