UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII – XII EDYCJA SZKOLENIA

DR N. HUM. WANDA BADURA-MADEJ

Prowadzący

ON-LINE

Forma Prowadzenia Szkolenia

18 Listopada 2023 r.

Termin

PLATFORMA ZOOM

Miejsce

  OSOBA PROWADZĄCA: Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

CEL SZKOLENIA:  Zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą psychologiczną dotyczącą żałoby, pozwalającą na prawidłową diagnozę psychologicznych skutków różnego rodzaju utrat oraz planowanie i podejmowanie pomocy psychologicznej wobec osób doświadczających żałoby

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • Konsekwencje utrat w modelu teorii kryzysu – elementy żałoby, żałoba jako proces
  • Typowe i atypowe przebiegi żałoby
  • Atypowa żałoba w aktualnych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych (ICD 10, DSM V)
  • Czynniki ryzyka rozwoju atypowej żałoby
  • Cele i zasady interwencji kryzysowej w żałobie oraz specyfika psychoterapii w żałobie atypowej

METODY: wykład, zajęcia warsztatowe

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 10 

KOSZT:  400 zł. – do dnia 18 października 2023 r. 450 zł – po 18 października 2023 r.

Dane do wpłaty:

Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych 

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa (jednolite studnia magisterskie lub tytuł magistra zdobyty według systemu bolońskiego, pedagoga (tytuł magistra) lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową (lekarz, mgr pedagogiki, mgr pielęgniarstwa).  W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia po odbytych studiach I stopnia na kierunku psychologia. 

CZAS TRWANIA: 10 godzin warsztatowych w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 18 października 2023 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

UWAGA: TRZEBA MIEĆ ZAINSTALOWANY PROGRAM ZOOM

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).