UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII – XIII EDYCJA SZKOLENIA

DR N. HUM. WANDA BADURA-MADEJ

Prowadzący

ON-LINE

Forma Prowadzenia Szkolenia

16 LISTOPADA 2024 R.

Termin

ON-LINE PLATFORMA ZOOM

Miejsce

OSOBA PROWADZĄCA: Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

CEL SZKOLENIA:  Zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą psychologiczną dotyczącą żałoby, pozwalającą na prawidłową diagnozę psychologicznych skutków różnego rodzaju utrat oraz planowanie i podejmowanie pomocy psychologicznej wobec osób doświadczających żałoby 

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • Konsekwencje utrat w modelu teorii kryzysu – elementy żałoby, żałoba jako proces
  • Typowe i atypowe przebiegi żałoby
  • Atypowa żałoba w aktualnych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych (ICD 10, DSM V)
  • Czynniki ryzyka rozwoju atypowej żałoby
  • Cele i zasady interwencji kryzysowej w żałobie oraz specyfika psychoterapii w żałobie atypowej

METODY: wykład, zajęcia warsztatowe

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 10

KOSZT:  400 zł. – do dnia 16 października 2024 r. 450 zł – po 16 października 2024 r.

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 16 października 2024 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

CHĘĆ OTRZYMANIA FAKTURY NA FIRMĘ PROSIMY ZGŁASZAĆ NAJPÓŹNIEJ DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA SIĘ SZKOLENIA. OSOBOM, KTÓRE TEGO NIE ZGŁOSZĄ BĘDĄ WYDRUKOWANE PARAGONY FISKALNE, CO UNIEMOŻLIWI WYSTAWIENIE FAKTURY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

Dane do wpłaty:

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche

ul. Wrzesińska 6/6   31-031 Kraków

59 1240 1431 1111 0011 3440 2221

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa (jednolite studnia magisterskie lub tytuł magistra zdobyty według systemu bolońskiego, pedagoga (tytuł magistra) lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową (lekarz, mgr pedagogiki, mgr pielęgniarstwa).  W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia po odbytych studiach I stopnia na kierunku psychologia. 

 CZAS TRWANIA: 10 godzin warsztatowych w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami).

 ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE. Zaświadczenia z podpisem osoby prowadzącej zostaną wysłane zostaną wysłane przesyłką pocztową do około 2-3 tygodni po szkoleniu.

UWAGA: TRZEBA MIEĆ ZAINSTALOWANY PROGRAM ZOOM

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).