WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE – X EDYCJA SZKOLENIA

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

10-11 kwietnia 2021 r.

Termin

ON-LINE platforma ZOOM

Miejsce

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TEMATYKA SZKOLENIA:
Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z warsztatem diagnostycznym w zakresie psychologii klinicznej pacjenta dorosłego.
Wywiad kliniczny jako podstawowe narzędzie diagnostyczne w psychologii klinicznej: a) wymiar objawowy, b) wymiar osobowościowy. Problematyka poziomów diagnostycznych u konkretnego pacjenta.
Aspekty nozologiczne, funkcjonalne i interakcyjne w klinicznej diagnozie psychologicznej i ich relacje do diagnozy medycznej.
Wnioskowanie w diagnozie – hipotezy i ich weryfikacja; struktury diagnostyczne (na przykładach konkretnych przypadków klinicznych przynależnych do konkretnych jednostek chorobowych).
Punkty wyjścia i kolejne etapy w procesie diagnozowania; metody, determinanty wyboru metod, błędy w diagnozowaniu.
Problematyka algorytmizacji i ustrukturowania procesu diagnozowania versus zasada podążania za pacjentem.
Zasady dobierania metod testowych adekwatnych do stawianych hipotez i konkretnych przypadków.
Wybrane testy: Wechsler, MMPI-2 itp. jako wyjściowa płaszczyzna analizy pacjenta.
Pogłębianie diagnozy i weryfikacja szczegółowych hipotez dotyczących zaburzeń funkcji poznawczych, osobowości itp. poprzez dobieranie bardziej szczegółowych metod po wstępnej analizie objawów klinicznych (testy do badania funkcji czołowych, analizy i syntezy wzrokowej, innych szczegółowych zaburzeń osobowości i objawów psychopatologicznych).
Zagadnienia metod projekcyjnych jako uzupełnienie diagnozy.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: mgr Andrzej Janiak
Informacje o prowadzącym: Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek).
Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego.
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.
Zdobyte uprawnienia:
1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej
2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej
1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:
– podstaw diagnostyki klinicznej,
– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),
– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,
– wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.
W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.
Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia także dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) chcących się nauczyć diagnozy klinicznej i udoskonalić narzędzia do badania diagnostycznego. W trakcie warsztatu zaakcentowane będzie kompleksowe użycie metod z uwzględnieniem ich celowości i komplementarnej analizy wyników.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.
W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

KOSZT: 480zł. przy wpłacie do 10 marca 2021 r.; 520zł. przy wpłacie po 10 marca 2021 r.
Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 400 zł. przy wpłacie do 10 marca 2021 r. i 430 zł po 10 marca 2021 r.

Dane do wpłaty:

Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych 

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z krótkimi przerwami). W niedzielę nie ma przerwy obiadowej.

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 10 marca 2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

 

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).