XIX Intensywny Trening Balintowski III Seminarium Balintowskie dla Liderów Grup Balinta

Liderzy grup Balinta

Prowadzący

Stacjonarne

Forma Prowadzenia Szkolenia

20-22 maja 2022

Termin

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych, Akademia Psyche, ul. Wrzesińska 6/6, 31-031 Kraków

Miejsce

Szkolenie pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

 

Zapraszamy do udziału w XIX Intensywnym Treningu Balintowskim (VI edycji w Krakowie), który odbędzie się w dniach 20-22 maja 2022.

Kurs jest kontynuacją Intensywnych Treningów Balintowskich organizowanych w Częstochowie i jest prowadzony we współpracy z częstochowskim Ośrodkiem Usług Psychologicznych. Opiera się na programie opracowanym przez dr Ireneusza Kaflika i dr hab. Jana Łazowskiego, prof. AWF – certyfikowanych liderów i superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Trening jest adresowany do osób wykonujących zawody pomocowe (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, etc.), które chciałyby głębiej zrozumieć relacje ze swoimi pacjentami, klientami, uczniami i przyjrzeć się bliżej trudnym emocjom pojawiającym się niekiedy w ich pracy zawodowej oraz do kandydatów na liderów grup Balinta, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności prowadzenia grup.

Prowadzący: Certyfikowani liderzy i superwizorzy grup Balinta: prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, dr hab. n. med. Joanna Pazik, dr n.przyr. Ireneusz Kaflik, mgr Jolanta Jocz, mgr Anna Rudecka

Miejsce treningu: Siedziba Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche, Kraków, ul. Wrzesińska 6/7

Liczba godzin kursu: W programie przewidziano 30 godzin pracy szkoleniowej (22 godz.- grupy treningowe i 8 godz. – wykłady i seminaria). Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenia wystawione przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie z wyszczególnieniem faktycznie odbytych godzin szkolenia.

Założenia organizacyjne: możliwy jest udział na 3 poziomach kształcenia w zależności od posiadanego doświadczenia w Grupach Balinta (GB):

Do poziomu podstawowego do 50 godzin ITB zaliczamy osoby:

 • rozpoczynające swoją przygodę z GB,
 • przyjmowane są tu osoby pracujące na relacjach, bądź zajmujące się udzielaniem pomocy ludziom w szerokim znaczeniu tego słowa.

Osoby te uzyskują kompetencje w zakresie:

 • słuchania i słyszenia, rozumienia klienta i siebie, prowadzenia dialogu,
 • poprawy komunikacji oraz większej troski o siebie,
 • profilaktyki wypalenia zawodowego.

Do poziomu doskonalącego zaliczamy osoby, które przeszły szkolenie podstawowe (50 godzin treningu), pragnące:

 • poprawy świadomości relacji z klientem,
 • lepszego rozumienia motywów zachowania klienta i własnego (wpływ biografii T na K i odwrotnie),
 • dostrzegania zachodzących procesów przeniesienia i przeciwprzeniesienia, mechanizmów obronnych, ujawnianych potrzeb,
 • dostrzegania psychosomatycznych źródeł objawów.

Osoby te uzyskują kompetencje w zakresie:

 • nowych zadań np. opisu przebiegu treningu i udziału w sesji wspomagającej w roli sekretarza,
 • stopniowego treningowego wchodzenia w rolę ko-lidera,
 • reprezentowania lidera bądź grupy w sesji wspomagającej,
 • gotowości uczenia się dostrzegać równoległy proces (paralelny proces), jakby w zwierciadle, zachodzący w relacji Lekarz – Pacjent, Terapeuta – Klient i in.

Do poziomu zaawansowanego, zwanego też superwizyjnym zaliczamy osoby, które:

 • spełniają podstawowe wymogi PSB w zakresie przygotowywania się do roli lidera,
 • uczestniczyły przynajmniej w 100 godz. treningu balintowskiego, prowadzonego przez certyfikowanych liderów Balintowskiego Treningu Grupowego (BTG),
 • posiadają certyfikat psychoterapeuty,
 • posiadły umiejętność rejestracji przebiegu sesji i korzystania z superwizji BTG.

Do poziomu zaawansowanego, zwanego superwizyjnym zaliczamy również osoby, które:

 • posiadają niezbędne umiejętności prowadzenia pod superwizją grupę w rolach lidera i ko-idera dla innych profesji, niż psychoterapeuci,
 • posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące psychologii małych grup, psychodramy,
 • przygotowują się do egzaminu z umiejętności samodzielnego prowadzenia BTG.

 

Koszty dojazdów, przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania–uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Obiad i kolacja przewidziane są w pobliżu siedziby organizatora.

Równoległa Grupa II będzie zorganizowana w zależności od liczby uczestników.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

 

Osoby przygotowujące się do egzaminu na lidera grup Balinta proszone są o złożenie wymaganych dokumentów do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego na 8 tygodni przed planowanym terminem kursu. Osoby dopuszczone do egzaminu ponoszą dodatkowy koszt w kwocie 600,00 zł.

Osobom zainteresowanym wydajemy faktury na Ich życzenie. Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym dokładnych danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz nr NIP.
UWAGA: DANE DO FAKTURY MUSZĄ SIĘ ZGADZAĆ Z DANYMI PŁATNIKA

Osoby, które zdecydują się na udział w treningu prosimy, aby wzięły udział w całym trzydniowym programie. Uczestnik szkolenia deklaruje gotowości przedstawienia swojej relacji z klientem, bądź pacjentem czy uczniem.

Z uwagi na silne emocje doświadczane podczas Intensywnego Treningu Balintowskiego Osoby zainteresowane szkoleniem – przeżywające aktualnie kryzys osobisty, proszone są o rozważenie udziału w innym terminie.

Koszt udziału w wybranej grupie należy wpłacić na konto:

Akademia Psyche – Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych
31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6
06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

Przewidujemy zniżki dla studentów kierunków pomocowych licencjackich lub magisterskich (psychologii, medycyny, nauk o zdrowiu). Zniżka nie dotyczy osób, które ukończyły już inny kierunek studiów. Koszt uczestnictwa dla studentów stanowi połowę opłaty.

W przypadku odwołania kursu wpłata zostanie w całości zwrócona na konto wpłacającego.
W przypadku rezygnacji z udziału w kursie

 • zgłoszonej do dnia 31.03.2022 zwracamy 90% kwoty wpłaconej za uczestnictwo w kursie,
 • zgłoszonej do dnia 20.04.2022 zwracamy 50% kwoty wpłaconej za uczestnictwo w kursie,
 • po terminie 20.04.2022 zwroty nie będą dokonywane.

Zapraszamy serdecznie do Krakowa!

Dane uczestnika

 • Dane adresowe są konieczne i obowiązkowe, są nam potrzebne do wysłania certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
 

Dane rozliczeniowe

 

Dane do faktury

 • Zwracamy Państwa uwagę, że wystawiana przez nas faktura musi być zgodna z danymi zleceniodawcy na dokumencie wpłaty. Prosimy by informacje zawarte na blankiecie wpłaty dokładnie się pokrywały z adresem i nazwą na którą ma zostać wystawiona faktura.
 

Opcje szkolenia

 

Szkolenie podstawowe

 

Szkolenie doskonalące

 

Szkolenie superwizyjne

 

Opcje jedzenia

 

Przetwarzanie Danych

 

Weryfikacja

Równoległa Grupa II będzie zorganizowana w zależności od liczby uczestników.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

*Informacje o posiłkach:

 • Obiad i kolacja przewidziane są w pobliżu siedziby organizatora.
 • Kolacja w restauracji EDO FUSION

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).