ZABURZENIA OSOBOWOŚCI W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

23-24 stycznia 2016r.

Termin

Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23 ul. Westerplatte 10, Kraków

Miejsce

 

TEMATYKA:

1. Zaburzenia osobowości wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10): osobowość paranoiczna, schizoidalna, dyssocjalna, chwiejna emocjonalnie, histrioniczna, anankastyczna, lękliwa i zależna.

2. Kliniczna diagnoza psychologiczna i jej rodzaje (nozologiczna, funkcjonalna i interakcyjna; relacja do diagnozy medycznej).

3. Warsztat psychologa, obszary diagnozy i narzędzia diagnostyczne (sfera poznawcza i zmiany organiczne w CUN, aspekty osobowościowe i emocjonalne).

4. Hipotezy diagnostyczne i ich weryfikacja; schematy diagnozy na konkretnych przypadkach klinicznych.

5. Proces diagnostyczny, uwzględnianie własnych aspektów przeciwprzeniesieniowych, stosowane metody oraz czynniki warunkujące ich dobór; błędy w diagnozowaniu.

6. Diagnostyka podwójnych rozpoznań.

UCZESTNICY:

Szkolenie skierowane jest do studentów psychologii (ostatnich lat studiów) oraz osób rozpoczynających pracę w zawodzie psychologa lub psychoterapeuty, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości.

PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak

Informacje o prowadzącym: Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek) .

Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego.

Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.

W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.

Zdobyte uprawnienia:

1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej

2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej

1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:

– podstaw diagnostyki klinicznej,

– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),

– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,

– wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.

W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.

Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia tekże dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

KOSZT: 370 zł. przy wpłacie do 31 grudnia 2015r.; 400 zł przy wpłacie do 8 stycznia 2016r. Po 8 stycznia 430 zł.

Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 320 zł. przy wpłacie do 31 stycznia 2016r. i 350 zł po tej dacie.

CZAS TRWANIA: łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 16.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 8 stycznia, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).