ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

13-14 czerwca

Termin

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

Miejsce

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2
TERMIN: 13-14 czerwca
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. pracuje w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Specjalizuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego, zajmując się diagnostyką, psychoterapią indywidualną i grupową: prowadzi grupę terapeutyczną, psychoedukację, psychorysunek).
Od 1993 do 2000 był też zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych przy ul. Skarbowej 4 i Krakowskiej 39 (prowadzenie psychoterapii grupowej i psychorysunku, psychoterapii indywidualnej, diagnostyki dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego).
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
W latach 1989 i 1991 uczestniczył w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.

Zdobyte uprawnienia:
1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej
2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej
1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:
– podstaw diagnostyki klinicznej,
– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),
– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,
– wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.

W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.
Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia tekże dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczony dla psychologów znających tę metodę diagnostyczną oraz dla psychologów chcących nauczyć się posługiwania i interpretacji MMPI.
Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

Szkolenie stanowi przedstawienie jednej z najbardziej rozpowszechnionych psychologii klinicznej, metod kwestionariuszowego badania osobowości – MMPI. W jego trakcie zaprezentowane zostaną różne podejścia do interpretacji objawów, zaburzeń oraz profili osobowości. Przedstawione będą one na wybranych przykładach odnoszących się do rozmaitych grup pacjentów.
Szkolenie przybliży możliwości testu w zakresie diagnostyki oraz wykorzystania zdobytych informacji w dalszej pracy z pacjentem, w psychoterapii. Ukazane będą możliwości progresywnego rozumienia pacjentów, określanie przypuszczalnego kierunku zmian w odniesieniu zarówno do objawów jak i rozwoju danych jednostek.

PLAN SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do testu MMPI, w tym ograniczenia i możliwości metody oraz
jej zastosowania.
2. Procedura badania i wstępnego opracowania wyników oraz ogólne zasady
interpretacji psychometrycznej.
3. Charakterystyka skal kontrolnych, klinicznych oraz dodatkowych.
4. Zasady interpretacji całościowej.
5. Charakterystyka zaburzeń osobowości, reakcji kryzysowych i sytuacyjnych
na wybranych przykładach.
6. Charakterystyka zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych na wybranych
przykładach.
7. Charakterystyka zaburzeń afektywnych na wybranych przykładach.
8. Charakterystyka zaburzeń psychotycznych na wybranych przykładach.
9. Charakterystyka niektórych syndromów psychoorganicznych.

Koszt 350 zł przy płatności do 31.05.2015r.
380 zł przy płatności po 31.05.2015r.

Czas trwania: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00-18.00 w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 31 maja, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).